Statutul în redacție nouă al

Asociației Obștești Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova este 

„APROBAT”

de către Adunarea Generală a membrilor Asociației                               

din 19 februarie 2022

proces-verbal nr. 1

Statutul în redacție nouă al

Asociației Obștești Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova este

„ÎNREGISTRAT”

de către Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”                                    

Departamentul înregistrare

şi licenţiere a unităţilor de drept      

IDNO: ____________________

la  ______   _______________ 2022

Registrator____________________

S T A T U T U L

(în redacție nouă)

Asociaţiei Obşteşti

Federația Sportivă Națională de Badminton

din Republica Moldova

2022


 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2. Asociația Obştească ”Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova” este o organizație necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită. Denumirea completă este Asociația Obştească ”Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova”, denumirea prescurtată (abreviatura) – AO FSNBRM.
 3. Asociația Obştească ”Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova” a fost fondată în anul 1993 și recunoscută drept unica Federație Sportivă Natională de Badminton în Republica Moldova care reprezintă ramura de sport – badmintonul.
 4. Asociația Obştească ”Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova” este organizația ce reprezintă Republica Moldova la evenimentele sportive oficiale și este singura organizație de profil recunoscută de către Comitetul Internațional Olimpic.
 5. Asociația Obştească ”Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova” îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului Civil al Republicii Moldova, Legii nr.86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999, cu privire la cultura fizică și sport, Regulamentului de activitate a federațiilor sportive naționale, din 22 martie 2019, Cartei Olimpice, Codului mondial anitodoping şi prezentului statut.
 6. Asociația Obştească ””Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova se constituie în forma juridică de organizare: „asociaţie obştească”.
 7. Asociaţia Obştească ”Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova” dispune de emblemă proprie, ștampilă, situații financiare proprii, cont bancar în monedă națională, în valută străină, număr de identificate (IDNO), precum și alte atribute ale persoanei juridice.
 8. Asociația Obştească ”Federația Sportivă Națională de Badminton din Republica Moldova”, (în continuare – Asociația) deține drepturi exclusive asupra simbolicii nominale și emblemei.
 9. Asociația își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, precum și peste hotarele țării, pe un termen nelimitat, în strictă conformitate cu prevederile legislației naționale și internaționale în domeniul.
 10. Asociaţia are scop nelucrativ.
 11. Asociaţia activează în beneficiul public și desfășoară activități de utilitate publică.
 12. Calitatea de membru al Asociației se înregistrează în modul prevăzut de legislație.
 13. Asociaţia dispune de patrimoniu distinct şi poate avea în proprietate orice bunuri, cu excepția celor interzise de lege. Bunurile transmise asociației de către fondatori (membri) sunt proprietatea ei, care se utilizează exclusiv în vederea realizării scopurilor statutare.
 14. Profitul Asociaţiei nu se distribuie între membri săi sau alte persoane. În cazul renunțării la calitatea de membru al Asociației, foștii membrii nu-și păstrează drepturile asupra bunurilor transmise Asociației în proprietate, nici asupra cotizațiilor de membru.
 15. Asociația folosește întreg venitul din activitatea sa doar în scopurile prevăzute de prezentul statut.
 1. PRINCIPIILE   DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

 

 1. Asociaţia se constituie benevol. Nimeni nu poate fi constrâns să fondeze Asociaţia, să devină membru al acesteia sau să fie sancționat pentru că a fondat, ori pentru că este sau nu este membru al asociației.
 2. Asociaţia își stabilește independent structura internă, scopurile și activitățile proprii, în condițiile legii.
 3. Asociaţia este în drept să solicite, să primească și să utilizeze mijloace financiare și materiale din țară sau de peste hotare, în vederea realizării scopurilor statutare.
 4. Statul respectă, protejează și asigură libertatea de asociere. Statul nu poate interveni în activitatea Asociaţiei cu excepția cazurilor cînd aceasta constituie o măsură necesară în vederea asigurării securităție naționale, siguranței publice, apărării ordinii sau prevenirii infracțiunilor, protecției sănătății, moralei, drepturilor și libertăților persoanelor.
 5. Persoanele fizice și juridice, de drept public sau de drept privat, sunt obligate să respecte principiul egalității în raport cu Asociația și să excludă orice tip de discriminare.
 6. Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele de etică din sectorul necomercial.
 7. Asociaţia nu expune public opinia sa cu referire la promovarea sau nepromovarea partidelor politice, programele de guvernare ale acestora și ale organizațiilor social-politice, precum și la concurenții electorali și programele acestora. 
 8. Asociaţia nu susține material, nici nu prestează gratuit servicii partidelor politice și organizațiilor social-politice. 
 9. Asociația poate întreprinde acțiuni cu privire la desfășurarea alegerilor electorale, organizarea dezbaterilor între concurenții electorali, monitorizarea campaniilor și alegerilor electorale, în condițiile stabilite de Codul electoral, fără a se expune referitor la un concurent electoral sau partid politic, respectând principiul imparțialității și independenței.
 10. În activitatea sa Asociaţia respectă legislația în domeniul conflictului de interese.
 11. Activitatea asociaţiei are caracter transparent. Asociaţia face public raportul anual de activitate, care conține informații referitoare la activitățile desfășurate, valoarea mijloacelor financiare și a materialelor obținute și folosite, precum și alte informații relevante.  
 12. Asociația își recunoaște principiile, scopurile și activitățile sale în calitate de membru al Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova, reprezentînd genul de sport atât în țară, cât și peste hotarele ei în colaborare cu organizațiile internaționale.
 13. Asociația nu poate fi obligată să accepte noi membri în asociație, decât în condițiile prevăzute de statut.  
 • SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

 

 1. Asociaţia are următoarele scopuri:
 2. a) reprezentă ramura de badminton din Republica Moldova în organizațiile internaționale, în special în cadrul Federației Mondiale de Badminton și Federației Europene de Badminton;
 3. elaborează și aplică strategiile și programele în domeniul badmintonului;
 4. promovează și organizează sprijinul și controlul activității de badminton în Republica Moldova;
 5. colaborează cu organizațiile sportive pe plan național și internațional;
 6. asigură condițiile de pregătire și participare a sportivilor în competițiile internaționale, cu respectarea Statutului și regulamentelor Federației Mondiale de Badminton și Federației Europene de Badminton;
 7. consolidează eforturile structurilor sportive care practică badmintonul, contribuind la dezvoltarea și desfășurarea activităților de promovare a acestui sport în Republica Moldova;
 8. pregătește sportivi de înaltă performanță în acest domeniu;
 9. stabilește și dezvoltă relațiile de colaborare cu organizațiile neguvernementale internaționale în domeniu;
 10. organizează și promovează sistemul competitiv național și stimulează competițiile în unitățile administrativ-teritorile;
 11. selectează și pregătește corespunzător loturile naționale și asigură participarea acestora la competițiile internaționale;
 12. implimentează programele antidoping și a celor de combatere a violenței și de promovare a spiritului de fair-play în sport în domeniul propriu de competență;
 13. propune administrației publice centrale de specialitate conferirea titlurilor și categoriilor sportive, conform Regulamentului de conferire a titlurilor și a categoriilor sportive aprobate de Consiliul autorității administrative centrale.
 14. Pentru realizarea scopurilor, Asociaţia desfăşoara următoarele activităţi:
 15. organizează și desfășoară competiții sportive pentru diferite categorii de vârstă, organizeză participarea sportivilor la competițiii naționale și internaționale;
 16. stimulează tinerele talente în domeniul badmintonului;
 17. colaborează la nivel local, naţional şi internaţional cu organizaţii similare care practică și popularizează badmintonul și modul sănătos de viață;
 18. selectează și pregătește loturile olimpice și naționale și asigură participarea acestora la competițiile internaționale;
 19. coordonează activitatea de formare și perfecționare a specialiștilor în domeniu, organizează cursuri, stagii și reuniuni pentru antrenori, arbitri, tutori;
 20. dezvoltă și întreține relații de colaborare cu federațiile similare din alte țări, cu forul continental și mondial de specialitate;
 21. contribuie la ridicarea nivelului cultural al populației din Republica Moldova prin competiții, concursuri, festivaluri sportive, etc;
 22. acordă asistență consultativă în domeniul propriu de activitate;
 23. creează secții sportive și pregătește sportivi de perfomanță;
 24. educă tinerii în spiritul activismului social și stimulează tinerele talente în practicarea badmintonului, cu implicarea în activități de voluntariat în domeniul sportiv.
 25. În vederea realizării scopurilor statutare, Asociaţia are toate drepturile garantate de legislația Republicii Moldova, inclusiv: 
 26. a) să reprezinte interesele colective ale membrilor săi;
 27. b) să realizeze și să promoveze inițiative cu caracter civic, economic, cultural, educativ, precum și alte inițiative neinterzise de lege;
 28. c) să desfășoare activități științifice și de instruire;
 29. d) să difuzeze liber informații prin orice forme neinterzise de lege;
 30. e) să solicite și să primească mijloace financiare și materiale, din țară sau de peste hotare, inclusiv fonduri publice;
 31. f) să participle la concursuri naționale în vederea obținerii de comenzi sociale și dotații din partea statutului, precum și în vederea obținerii granturilor de burse din alte țări, de la fundații și organizații naționale, internaționale ori de la persoane fizice;
 32. g) să finanțeze programe, în țară și în străinătate, prin acordarea de granturi, burse, ajutoare materiale și financiare;
 33. h) să reprezinte și să apere interesele legitime ale membrilor săi și, în condițiile legii, ale altor persoane în fața autorităților publice în vederea realizării scopurilor statutare;
 34. i) să beneficieze de mecanismul de desemnare procentuală;
 35. j) să organizaze în condițiile legii, întruniri și alte acțiuni publice;
 36. k) să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
 37. l) să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.
 38. Asociaţia este obligată să respecte legislația Republicii Moldova, inclusiv:
 39. a) să își ajusteze statutul în cazul modificării legislației;
 40. b) să țină evidența membrilor săi;
 41. c) să prezinte, în termen de cel mult 3 luni, organului înregistrării de stat documentele care confirmă modificarea statutului, schimbarea adresei electronice, schimbarea sediului, a componenței organelor de conducere și de control.
 42. În conformitate cu prevederile art. 302 Cod Civil și art. 6 alin. (2) din Legea nr.86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, în vederea realizării scopurilor sale statutare, Asociaţia poate desfășura orice gen de activitate neinterzisă de lege.
 43. Asociaţia este în drept să desfășoare activitate economică, inclusiv de antreprenoriat social. Activitatea economică poate fi exercitată fie nemijlocit de către Asociaţie, fie prin constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ.
 44. Activitatea Asociaţiei care este supusă licențierii poate fi practicată, conform legii, doar după obținerea licenței.
 45. În activitatea sa, Asociația prezintă autorităților centrale de specialitate pentru aprobare:
 46. Calendarul acțiunilor sportive naționale și internaționale pentru anul respectiv;
 47. Clasificația sportivă a Republicii Moldova;
 48. Acordul de colaborare cu autoritățile centrale, stipulînd condițiile tehnice și financiare;
 49. Asociația prezintă pentru avizare autorităților publice:
 50. Actele de afiliere a Asociației la forurile sportive internaționale;
 51. Regulamentele campionatelor naționale și competițiilor internaționale organizate pe teritorul Republicii Moldova.
 1. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL
 2. Organele de conducere ale Asociației sunt:
 3. Adunarea Generală; 
 4. Consiliul Asociației;
 5. Administratorul (Președintele Federației);
 6.  
 7. Asociația poate avea și alte organe, inclusiv formate ad-hoc, care contribuie la activitatea organizației, atribuțiile cărora sunt prevăzute în statut, după caz, în regulamente aprobate conform prevederilor statutare.
 8. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor Asociației sau a reprezentanților acestora, care se convoacă periodic în ședințe ordinare, precum și în ședințe extraordinare. Ședințele Adunării Generale pot fi desfășurate inclusiv on-line.
 9. Adunarea Generală a membrilor Asociației are următoarele competenţe:
 10. aprobă Strategia de dezvoltare a Asociației, direcţiile prioritare de dezvoltare, bugetul și situațiile financiare anuale;
 11. aprobă Raportul anual de activitate al Asociației;
 12. decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
 13. alege membrii Asociației;
 14. revocă mandatul Administratorului la propunerea motivată a Consiliului Asociației;
 15. stabileşte mărimea cotizaţiei de membru al Asociației;
 16. aprobă reorganizarea sau lichidarea benevolă a Asociaţiei, a sucursalelor acesteia, în modul stabilit de statut și cu respectarea legislației;
 17. aprobă Regulamentul privind alegerea administratorului Asociației, procedura și condiţiile de primire a noilor membri în Asociaţie, precum și de excludere a membrilor din rândul acesteia;
 18. aprobă Regulamentele de activitate a sucursalelor Asociației;
 19. aprobă Regulamentele Comisiilor de specialitate;
 20. decide asupra altor chestiuni date în competența sa prin lege sau Statut.
 21. Adunarea Generală Ordinară se convoacă o dată în an. La necesitate poate fi convocată Adunarea Generală Extraordinară. Convocarea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare se efectuează la propunerea Consiliului Asociației, care va înştiinţa toţi membrii săi cu cel puţin 20 zile înainte de data desfăşurării. Anunţul privind convocarea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora defășurării Adunării Generale Ordinare/Extraordinare. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte în conformitate cu art. 22 din Codul civil RM. Ordinea de zi a adunării generale se aduce la cunoștința membrilor asociației cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare/Extraordinare.
 22. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare se stabilește de către Consiliul Asociației și se aprobă de Adunarea Generală. Ordinea de zi popusă de către Consiliul Asociației poate fi modificată în cadrul Adunării Generale Ordinare/Extraordinare cu 2/3 din voturile membrilor cu drept de vot, prezenți la adunare.
 23. Propunerile pentru ordinea de zi trebuie înaintate Consiliului Asociației prin intermediul secretariatului Asociației, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare/Extraordinare. Propunerile recepționate cu întîrziere nu vor fi luate în considerare la stabilirea ordinii de zi. Chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi nu pot fi supuse dezbaterii și votului în cadrul Adunării Generale Ordinare/Extraordinare.
 24. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată și la propunerea Cenzorului, Administratorului ori la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei. 
 25. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare, adoptată de către subiecţii nominalizaţi la punctul 43 din prezentul Statut.
 26. În cazul în care Consiliul Asociației refuză sau tergiversează în mod intenţionat convocarea Adunării Generale Ordinare, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace Adunarea Generală Extraordinară fără acordul Consiliului Asociației, în modul stabilit pentru aceasta.
 27. Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară se consideră deliberativă dacă la aceasta participă mai mult de jumătate din numărul membrii săi. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi. Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară la care se decide reorganizarea sau lichidarea benevolă a Asociației se consideră deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membri. Hotărârea cu privire la reorganizarea sau lichidarea benevolă a Asociației se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți.
 28. Dacă Adunarea Generală nu este deliberativă, în termen de cel mult o lună de la data convocării acesteia, organul competent convoacă repetat Adunarea Generală cu aceeaşi ordine de zi. Şedinţa convocată în mod repetat se consideră deliberativă cu participarea celor prezenţi.
 29. Adunarea Generală poate adopta hotărâri care vizează doar subiectele incluse în ordinea de zi. Referitor la subiectele care nu au fost incluse în ordinea de zi, Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când la ședință participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.
 30. Lucrările și deciziile Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal semnat de secretar şi preşedintele ședinței. Secretarul și președintele Adunării Generale se aleg prin vot majoritar doar pentru ședința respectivă.
 31. Membrul Adunării Generale are acces la toate documentele asociaţiei și este în drept să verifice documentele contabile, evidența patrimoniului și tranzacțiile asociaţiei.
 32. Membrii Asociației pot fi reprezentați la ședințele Adunării Generale numai de către un singur reprezentant, doar după ce a fost acceptat în această calitate prin hotărîrea Consiliului Asociației, în baza criteriilor stabilite de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Asociației.
 33. Membrii Asociației își pot delega reprezentanții săi prin procesul-verbal/decizia corespunzătoare a organului de conducere competent. În cazul delegării unei alte persoane, această informație urmează a fi comunicată, în scris, Consiliului Asociației, cu cel puțin 15 zile înainte de data convocării Adunării Generale.
 34. Accesul la Adunarea Generală a Asociației are loc în baza invitație, modelul căreia se aprobă prin decizia Administratorului sau a Consiliului Asociației.
 35. Consiliul Asociației poate invita la Adunarea Generală, în calitate de invitați speciali, fără drept de vot, reprezentanți ai oricăror persoane fizice și juridice, de drept public și/sau de drept privat ce susțin activitatea Asociației.
 36. Mandatul tuturor organelor de conducere alese de Adunarea Generală este de 5 (cinci) ani. Adunarea Generală este în drep să prelungească mandatul organelor de conducere care se aleg prin decizia sa, sau să realeagă aceleași persoane în aceeași calitate.
 37. Consiliul Asociației este organul permanent de conducere al Asociaţiei, ales de Adunarea Generală pentru perioada de 5 (cinci) ani și se subordonează doar Adunării Generale.
 38. În calitate de membru al Consiliului Asociaţiei poate fi doar persoana fizică, aleasă în condițiile prezentului statut.
 39. Consiliul Asociaţiei are următoarele competenţe:
 40. a) elaborează strategia şi direcţiile prioritare de dezvoltare ale Asociației și le propune spre aprobare Adunării Generale;
 41. b) elaborează Regulamentul privind alegerea administratorului Asociației și îl propune Adunării Generale spre aprobare;
 42. c) asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale;
 43. d) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate al Asociației;

 şi prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate a Asociaţiei;

 1. e) examinează rapoartele anuale de activitate ale administratorului, contractele de înstrăinare sau primire la evidenţă a patrimoniului;
 2. e) examinează propunerile de buget al Asociaţiei, elaborate de către administrator, situațiile financiare anuale şi raportul de activitate al Asociației și le propune Adunării Generale spre aprobare;
 3. f) aprobă regulamentele de uz intern ale subdiviziunilor structurale ale Asociaţiei;
 4. g) elaborează, în baza propunerilor membrilor Asociației, Calendarul sportiv național și internațional și întreprinde măsurile necesare, potrivit competenței, în vederea realizării acestuia;
 5. h) elaborează procedura și condiţiile de primire a noilor membri în Asociaţie, precum şi cele de revocare din calitatea de membru al asociației și le propune Adunării Generale spre aprobare;
 6. i) constituie comisii de specialitate cu caracter permanent sau temporar, ca foruri de lucru și consultative;
 7. j) aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
 8. k) adoptă decizii cu privire la crearea, reorganizarea şi lichidarea sucursalelor Asociaţiei și le propune, spre aprobare, Adunării Generale;
 9. l) numește administratorul sucursalei;
 10. m) examinează regulamentele de activitate ale sucursalelor Asociației și le propune, spre aprobare, Adunării Generale;
 11. n) decide cu privire la acceptarea sau retragerea calității de membrul al Asociației;
 12. o) decide cu privire la modificarea cuantumului cotizaţiei de membru al Asociației și propune, spre aprobare, Adunării Generale;
 13. p) decide cu privire la administrarea patrimoniului Asociaţiei în vederea majorării acestuia;
 14. q) stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
 15. r) asigură respectarea de către membrii Asociaţiei a normelor etice prevăzute în sectorul necomercial;
 16. s) soluţionează situaţiile de conflict de interese;
 17. t) adoptă deciziile privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei și le propune Adunării Generale spre aprobare;
 18. u) hotărăşte chestiunile cu privire la participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
 19. v) examinează regulamentele de uz intern ale Asociaţiei, stabilește structura ei organizatorică;
 20. w) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.
 21. Şedinţele Consiliului Asociaţiei se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trimestru şi sunt considerate deliberative dacă la ele sunt prezenţi 2/3 din membri. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. Ședința Consiliului Asociaţiei poate fi convocată la propunerea unui membru, în termen de 10 zile de la data la care a fost prezentată solicitarea.
 22. În calitate de Președinte al Consiliului Asociaţiei este ales unul din membrii Consiliului Asociaţiei. Președintele organizează și prezidează şedinţele Consiliului Asociaţiei.
 23. Calitatea de membru al Consiliului Asociaţiei încetează în următoarele condiţii :
 24. a) în caz de deces;
 25. în caz de demisie;
 26. c) în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.
 27. În cazul apariției unei situaţii prevăzute la punctul 62 din prezentul statut, Adunarea Generală va alege, în termeni restrânși, un nou membru în componența Consiliului.
 28. Administratorul Asociaţiei este un membru al Asociației, ales de către Adunarea Generală pe un mandat de 5 (cinci) ani, care exercită administrarea acesteia. Alegerea administratorului Asociației se face în baza regulamentului elaborat de către Consiliul Asociaţiei și aprobat de Adunarea Generală.
 29. Candidații la funcția de administrator al Asociației se înscriu în Lista candidaților, care se prezintă Adunării Generale spre examinare. Fiecare candidatură este supusă votului. În calitate de administrator al Asociației se desemnează cadidatul care a acumulat cele mai multe voturi. În cazul în care, canditații acumulează un număr egal de voturi, se desemnează în calitate de administrator al Asociației persoana care deține calitatea de membru al Asociației pentru o perioadă mai mare de timp.
 30. Administratorul Asociației nu poate fi membru al Consiliului Asociației și nu poate face parte din componența altor organe ale Asociației.
 31. Preşedintele Consiliului Asociației înlocuiește administratorul la absența acestuia.
 32. Administratorul poate deține mai multe mandate consecutive.
 33. Administratorul Asociației are următoarele atribuții:
 34. a) gestionează activitatea operativ-managerială cotidiană a Asociaţiei;
 35. b) reprezintă Asociaţia, fără mandate speciale, în raport cu autoritățile publice și terții, la nivel național și internațional;
 36. c) semnează, în numele Asociației, convenții, programe, contracte, bugetul, planuri de activitate, calendarele sportive naționale și internaționale, precum și alte acte ce țin de competența sa;
 37. d) implementează deciziile organelor de conducere și de control ale Asociaţiei;
 38. e) coordonează elaborarea şi implementarea strategiei de activitate a Asociației;
 39. f) coordonează realizarea proiectelor şi a programelor în curs ale Asociației;
 40. g) participă la planificarea strategică şi elaborează planurile operaţionale în baza planului strategic;
 41. h) aprobă strategia de personal a Asociației;
 42. i) este responsabil de politica de resurse umane a Asociației;
 43. j) stabileşte atribuţiile personalului angajat şi aprobă mărimea salariilor acestora;
 44. k) este responsabil de reglementarea muncii inclusiv protecţia muncii şi ţinerea corectă a documentaţiei corespunzătoare;
 45. l) aplică sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 46. m) asigură activitatea de secretariat;
 47. n) administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează documente financiare; 
 48. o) semnează statutul Asociației, în redacţie nouă, sau actul de modificare a statutului, adoptate de Adunarea Generală, în cazul în care nu este desemnată o altă persoană de către Adunarea Generală;
 49. p) întocmește Raportul anual de activitatea al Asociaţiei și îl propune organelor de conducere spre aprobare;
 50. q) asigură publicarea raportului anual cu privire la activitatea asociaţiei;
 51. r) emite decizii şi întreprinde alte măsuri pentru realizarea scopurilor propuse de Asociaţie;
 52. s) exercită alte atribuţii operațional-manageriale prevăzute de lege;
 53. t) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociației.
 54. Secretarul general al Asociației se alege de către Consiliul Asociației, la propunerea Președintelui Consiliului Asociației.
 55. Secretarul gerneral poate fi propus și ales fără ca acesta să dețină calitatea de memru al Consiliului Asociației.
 56. Secretarul General are următoarele atribuții:
 57. a) ține lucrările de secretariat;
 58. b) ține corespondența Asociației;
 59. c) oferă autorităților publice informația necesară și prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
 60. Cenzorul exercită controlul asupra administrării Asociaţiei și administratorului.
 61. Cenzorul se alege de către Adunarea Generală pe un mandat de 5 (cinci) ani.
 62. Nu pot fi cenzori:
 63. Administratorul și membrii Consiliului Asociației;
 64. soțul, afinii și rudele administratorului și a membrilor Consiliului Asociației,până la gradul al IV-lea inclusiv;
 65. persoana cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni economice, infracțiuni săvârșite de persoane cu funcție de răspundere sau de persoane care gestionează organizații comerciale, comise cu intenție.
 66. Administratorul este obligat să pună la dispoziția Cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului.
 67. Cenzorul sesizează Adunarea Generală dacă constată fapte care contravin legii sau Statutului Asociaţiei și care au cauzat sau pot cauza prejudicii considerabile acesteia.
 68. Cenzorul efectuează controlul o dată pe an. Cenzorul poate decide efectuarea unor controale și din inițiativă proprie, în caz de semnalare a unor încălcări în activitatea financiară a Asociației, precum și la cererea a 1/3 din membrii Asociației.
 69. Raportul privind rezultatele controlului efectuat de Cenzor se prezintă, spre aprobare, Adunării Generale.
 70. Asociația, prin intermediul Consiliului Asociației, poate constituie comisii de specialitate cu caracter permanent sau temporar, ca foruri de lucru și consultative, având ca rol:
 71. a) elaborarea strategiilor de dezvoltare a domeniului de activitate care este atribuit;
 72. b) inițierea programelor și normelor de punere în aplicare a acestor programe sau proiecte specifice;
 73. c) elaborarea proiectelor de recomandări Consiliului Asociației;
 74. d) aplicarea sancțiunilor disciplinare, care nu sunt de competența altor organe ale Asociației;
 75. e) alte atribuții prevăzute în regulamentele lor de activitate.
 76. Comisiile se formează din membrii Asociației sau specialiști atrași, experți independenți sau afiliați ai Asociației, specializați în diverse domenii: sport, jurisprudență, economie, medicină, pedagogie, psihologie etc. Comisiile funcționează după un regulament propriu elaborat de Consiliul Asociației și expediat Adunării Generale spre aprobare. Durata mandatului membrilor comisiilor nu poate depăși durata mandatului Consiliului Asociației, la inițiativa căruia a fost constituită comisia.
 77. Comisiile de specialitate sunt:
 78. a) Comisia Disciplinară;
 79. b) Comisia de Arbitri;
 80. c) Comisia de Antrenori;
 81. d) Comisia Anti-doping.
 1. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE LOR
 1. Membrii Asociaţiei pot fi:
 2. a) structurile și cluburile sportive, legal constituite și recunoscute oficial pe teritoriul Republicii Moldova, organizate ca persoane juridice, care sunt afiliate la Asociație și au aderat la prezentul statut și regulamentele Asociației și s-au obligat să respecte în totalitate prevederile statutare;
 3. b) persoanele fizice/juridice care au avut o contribuție importantă la susținerea activității Asociației sau care sprijină tehnic, organizațional și logistic activitatea acesteia;
 4. c) persoanele fizice care au atins vîrsta de 18 ani, sportivii, arbitrii, antrenorii și oficialii prin metoda de afiliere doar prin intermediul cluburilor sau asociațiilor sportive afiliate Asociației.
 5. Fondatorii Asociației devin membri ai acesteia din momentul înregistrării Ssociației de către organul înregistrării de stat.
 6. Calitatea de membru al Asociației poate fi transmisă doar unui singur succesor.
 7. Dacă Asociaţia rămâne cu un singur membru, acesta, în termen de 3 luni, este obligat fie să atragă noi membri, fie să decidă reorganizarea sau lichidarea benevolă a Asociației.
 8. Membrii Asociației participă în activitatea ei pe principiul de egalitate în drepturi și în conformitate cu bunele principii ale democrației.
 9. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei. 
 10. Candidatura viitorului membru al Asociaţiei, precum şi retragerea calității de membru al acesteia, se examinează în şedinţa Consiliului Asociației, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare sau de retragere a calității de membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.
 11. Cotizaţia anuală de membru al asociaţiei constituie:

20 EURO în lei conform cursului BNM la ziua achitării, pentru persoană fizică;

50 EURO în lei conform cursului BNM la ziua achitării, pentru persoanele juridice.

 1. Cuantumul cotizaţiei de membru poate fi modificat prin hotărîrea Adunării Generale;
 2. Nu se admite achitarea cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei sub altă formă decât cea prevăzută expres de Statut.
 3. Membrii Asociaţiei sunt obligaţi:
 4. a) să contribuie și să sprijine consolidarea, dezvoltarea și creșterea prestigiului Asociației la nivel național și internațional ;
 5. b) să nu întreprindă acțiuni care ar putea leza scopurile, interesele sau reputația profesională a Asociației;
 6. c) să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Consiliului Asociației și administratorului ;
 7. d) să participe activ la realizarea scopurilor statutare și să achite, în termen, cotizaţia de membru.

94.Membrii Asociaţiei sunt în drept :

 1. a) să participe la activitatea Asociaţiei, să aleagă şi să fie ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei;
 2. b) să participe la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei;
 3. c) să se retragă din Asociație, prezentând sau nu motivele de rigoare;
 4. d) să participle la Adunările Generale ale Asociației și să-și exprime votul, în conformitate cu normele stabilite în prezentul statut;
 5. e) să beneficieze de suportul Asociației și de alte drepturi în conformitate cu prevederile prezentului statut și a legislației Republicii Moldova.
 6. Membrii care nu participă în activitatea Asociaţiei, întrerupând în mod benevol și din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi cei care încalcă prevederile prezentului Statut, precum neachiatarea în termen a cotizației de membru, pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei prin decizia Consiliului Asociației. Retragerea calității de membru al Asociației poate fi decisă și în lipsa acestor persoane de la ședința în care urmează a fi luată decizia privind excluderea din rândul membrilor Asociației.
 1. PATRIMONIUL ȘI SURSELE DE FINANŢARE
 2. Asociaţia poate avea în proprietate orice bunuri, cu excepția celor interzise de lege.
 3. Proprietatea Asociaţiei se utilizează exclusiv în vederea realizării scopurilor statutare.
 4. Proprietatea Asociaţiei se formează din orice surse neinterzise de lege, inclusiv din:
 5. a) cotizațiile de membru al Asociației;
 6. b) donații, granturi și succesiune;
 7. c) venituri din activitatea economică;
 8. d) fonduri publice, inclusiv mijloace financiare obținute în urma desemnării procentuale.

99 Profitul Asociaţiei nu se distribuie între membrii acesteia sau alte persoane.

 1. Asociaţia poate primi sub formă de donații și deține în proprietate bunuri patrimoniale și nepatrimonie, mobile și imobile, inclusiv bunuri viitoare, acțiuni, drepturi de autor și conexe, necesare activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
 2. Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi, în calitate de cotizaţii şi donaţii, nu poate fi restituit şi constituie proprietatea Asociaţiei.

VII. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ASOCIAȚIEI

 1. Activitatea Asociaţiei are caracter transparent.
 2. Raportul anual de activitate al Asociaţiei se publică într-o sursă de informare la decizia administratorului Asociației în cel mult 6 luni de la sfârșitul anului de gestiune. 
 3. În cazul în care, Asociaţia este în imposibilitate de a publica raportul anual de activitate, aceasta prin intermediul secretariatului Asociației, transmite copia raportului anual de activitate al Asociației, în termen de 30 de zile, la solicitare.
 4. La solicitarea autorității publice competente, Asociaţia prezintă, în termen de cel mult 30 de zile, Raportul anual de activitate al Asociației. Raportul anual de activitate al Asociației conține informații referitoare la activitățile desfășurate, valoarea mijloacelor financiare și a materialelor obținute și folosite, precum și alte informații relevante.

VIII. ADOPTAREA, COMPLETAREA ȘI/SAU MODIFICAREA STATUTULUI

 1. Statutul Asociaţiei se aprobă de către Adunarea Generală.
 2. Modificările şi/sau completările în statutul Asociaţiei se aprobă prin hotărârea Adunării Generale care este deliberativă numai dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii asociației, inclusiv prin intermediul reprezentanţilor desemnați. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă cu votul a 2/3 din membrii prezenţi. 
 3. Modificările şi/sau completările operate în statut intră în vigoare din momentul înregistrării acestora.
 1. SUCURSALELE ASOCIAŢIEI
 2. Decizia cu privire la crearea sucursalei se adoptă de către Consiliul Asociației și se propune Adunării Generale spre aprobare.
 3. Sucursalele realizează direcţii de activitate similare Asociaţiei.
 4. Sucursala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Adunării Generale.
 5. Administratorul sucursalei se numește de către Consiliul Asociației.
 6. Administratorul sucursalei prezintă Consiliului Asociației raportul de activitate a sucursalei, la solicitarea acestuia.
 1. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE
 2. Asociaţia îşi încetează activitatea în baza deciziei Adunării Generale, adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut, prin:
 3. a) lichidare benevolă;
 4. b) lichidare forțată;
 5. c) reorganizare prin fuziune, dezmembrare sau transformare.
 6. Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor.
 7. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea de stat.
 8. Lichidarea benevolă poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
 9. Asociaţia poate fi lichidată forțat doar dacă există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă în acest sens.
 10. Lichidarea benevolă a asociaţiei are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu prevederile prezentului statut, Legii nr.86/2020 şi Codului civil.
 11. Persoana împuternicită, prin procesul-verbal al ședinței Adunării Generale, va depune la organul înregistrării de stat o cerere cu privire la înregistrarea dizolvării sau lichidării Asociaţiei şi consemnării în Registrul de stat a informaţiei respective, şi va comunica datele respective membrilor comisiei de lichidare.
 12. Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor, conform prevederilor legale şi statutare.
 13. Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase şi îl prezintă, spre aprobare, organului care a decis lichidarea.
 14. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia. 
 15. Bunurile rămase în urma lichidării benevole a Asociaţiei, după stingerea creanțelor, se transferă unei alte organizații necomerciale cu scopuri similare celei lichidate, menționată în statut sau stabilită de organul suprem de conducere.
 16. Bunurile Asociaţiei lichidate forțat sunt transferate organizației necomerciale menționate în statut sau, în cazul în care statutul nu menționează organizația necomercială beneficiară, organizației necomerciale desemnate de instanța de judecată în urma unui anunț public.
 17. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii sau statutului Asociaţiei.
 18. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa sa.

Administrator

Asociația Obştească

”Federația Sportivă Națională de Badminton

din Republica Moldova”                                                                                                    L. Ș.                             ________________

semnătura

____  __________________  ______

Chișinău, 2023