Limbi

Statutul Asociaţiei FBRM

                           
1.DISPOZIŢII GENERALE
1.1    Asociaţia Obştească Federaţia de Badminton din Republica Moldova, în continuare- „Asociaţia”, este o organizaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.
1.2   Denumirea completă:   Asociaţia obştească Federaţia de Badminton din Republica Moldova
1.3   Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii  Moldova nr.837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul statut.
1.4   Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: „asociatie obsteasca”.
1.5   Asociaţia dobîndeşte  personalitatea  juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul  Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.6   Asociaţia reprezintă o structură obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul ţării. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.
1.7   Asociaţia este nonprofit, apolitică.
1.8   Asociaţia va folosi  întregul  venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.
1.9  Asociaţia nu va susţine nici un partid politic, bloc electoral sau candidat la careva funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi nici o parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
1.10   Asociaţia dispune de partimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale faţă de acest patrimoniu.
1.11   Asociaţia are sediul  în mun.Chişinău, strada  N. Costin nr. 63.
 
                 2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI
2.1   Asociaţia se constitue şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.
2.2   Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea  Asociaţiei, precum şi imixtiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.
2.3   Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
2.4   Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
2.5   Activitatea  Asociaţiei are un caracter transparent, accesibil la informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice . Tuturor persoanelor fizice şi juridice li se garantează  accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.
                                    3. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE
3.1   Asociaţia are ca scop principal:
       - Propagarea şi dezvoltarea badmintonului  pe întreg teritoriul  Republicii Moldova;
      - Aplicarea unui  sistem perfect organizat de selecţie ,pregătire şi participare în competiţii , în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea  unor rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional al tuturor badmintoniştilor din Republica Moldova ;
      - Apărarea intereselor şi asigurarea protecţiei sociale a sportivilor şi altor specialişti în domeniul badmintonului;
      - Mobilizarea tinerei generaţii la o viaţă activă în sport.
3.2   Pentru  realizarea scopurilor, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţii:
      - Elaborează  metode, concepte, idei  cu privire la  cunoaşterea şi promovarea badmintonului în Republică;
     - Organizează şi participă la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
    - Elaborează calendarul competiţiilor sportive republicane şi planul măsurilor sportive, ţinînd cont de calendarul competiţiilor naţionale şi internaţionale;
    - Elaborează şi aprobă regulamentul cu privire la competiţiile Republicane şi internaţionale efectuînd, concomitent   şi controlul asupra respectării acestuia;
    - Aprobă devizul  de cheltuieli pentru desfăţurarea competiţiilor Republicane şi internaţionale;
    - Acţionează  prin toate mijloacele legale împotriva practicii de folosire a substanţelor  preperatelor interzise în sport;
     - Contribuie la  selectarea  antrenorilor şi a altor specialişti pentru pregătirea lotului naţional;
     - Acţionează pentru formarea , perfecţionarea  şi ridicarea continuă a calificării arbitrilor, antrenorilor şi a altor specialişti;
     - Ţine registrul stabilirii recordurilor de către sportivii badmintonişti;
     - Asigură aprovizionarea lotului naţional cu asistenţă ştiinţifică complexă;
     - Anual efectuiază o analiză a activităţii antrenorilor şi totalurile evoluării badmintonului în Republica Moldova;
       - Desfăşoară diverse măsuri sportive  în coordonare cu Direcţia federaţiilor sportive , garantează şi distribuie echipamentul, inventarul, utilajul şi medicamentele necesare organizaţiilor sportive din republică;
      - Acordă ajutor metodic  în desfăşurarea procesului instructiv şi de antrenament şcolilor sportive pentru juniori, liceilor sportive şi centrului interdepartamental de pregătire olimpică.
3.3   Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:
      - să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei  în autorităţile publice şi alte organizăţii;
      - să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
     - să fondeze mijloaceproprii  de informare în masa ;
     - să desfăşoare activitate editorială;
     - să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
     - să obţină de la autorităţiile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
     - să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizee bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
     - să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
     - să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
      - să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
     - să procure complecse  patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a asociaţiei;
     - să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.
3.4   În conformitate cu art.188 cod civil şi 26 al legii nr.  837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate econonică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor  statutare.
                                4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL
4.1   Organele de conducere şi control ale Asociaţiei sunt :
      - Adunarea generală ( Conferinţa);
      - Prezidiul (precum şi organele acestuia în direcţiile principale de activitate);
      - Preşedintele;
      - Comisia de revizie.
4.2   Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.
4.3   Conferinţa are următoarele atribuţii principale:
      - determina direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
      - decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
      - examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
      - alege şi revocă membrii Prezidiului, Comisia de rivizie, Preşedintele  şi Vicepreşedintele;
      - aprobă dările de seamă ale Prezidiului, Comisiei de revizie;
      - hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
      - hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.
4.4   Mandatul  tuturor organelor alese de Adunarea generală este de 4 ani.
4.5   Şedinţele ordinare ale Conferinţei se întrunesc cel puţin o dată în 4 ani. Convocarea Conferinţei se face de către Prezidiu, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării  Conferinţei. Avizul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodica indicată în statutul Asociaţiei.
4.6   Convocarea Conferinţei extraordinare se face de către Prezidiu din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de revizie ori la cererea a cel puţin o treime din numărul  total al memrilor Asociaţiei.
4.7   Conferinţa extraordinară se convoacă în termen de cel mult două  luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei  extraordinare se face de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.5 al statutului. În cazul în care Prezidiul refuză sau  tărăgănează intenţionat convocarea  şedinţei extraordinare a Conferinţei, subiecţii  împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Prezidiului în modul stabilit pentru acesta.
4.8   Conferinţa este deliberativă numai în cazul cînd sunt prezenţi  50% plus unu din numărul total al nembrilor sau reprezenta nţilor acestora.  Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptînd deciziile de modificare şi completare a statutului  de reorganizare  şi lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor  prezenţi la Conferinţă.
4.9   Dacă Adunarea generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat  repetat şedinţa Conferinţei cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.
4.10   Conferinţa poate adopta hotărîri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Conferinţa poate adopta hotărări numai în cazul cînd participă  toţi membrii Asociaţiei.
4.11   Desfăşurarea Conferinţei se consemnează  într-un  proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.
4.12   Prezidiul este organul permanent de conducere al Asociaţiei, care este constituit din ...membri ce se subordonează Conferinţei şi are următoarea competenţă:
      - elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentîndu –le pentru aprobare Conferinţei;
      - asigură îndeplinirea deciziilor Conferinţei şi prezintă rapoarte  privind activitatea Asociaţiei;
      - elaborează bugetul  Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Conferinţei pentru aprobare;
      - aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorica;
      - aprobă statele de personal , propunerile pentru angajarea  şi concedierea  personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;
      - stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
      - stabileşte  condiţiile şi procedura de primire a noilor membri  în Asociaţie, precum şi cele de retragere din rîndurile ei;
      - aprobă sigiliul, stampila,simbolica şi formularele Asociaţiei;
      - decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor;
      - gestionează patrimoniul  Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
      - stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
      - asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
      - primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
      - adoptarea dechziilor privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
       - conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor;
      - hotărăşte participarea  Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
      - decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei;
4.13   Prezidiul este ales de către Conferinţă pe un termen de 4 ani. Şedinţele Prezidiului se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi  toţi membri. Deciziile se adoptă cu unanimitate de voturi. La cererea unui  membru al Prezidiului, Preşedintele Prezidiului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.
4.14   Un membru al Prezidiului poate fi exclus din organ în următoarele condiţii:
      - în caz de deces;
      - în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;
      - în caz de excludere prin decizia Conferinţei.
4.15   În cazul situaţiilor prevăzute de punctul  4.14, locul din Prezidiu rămâne vacant pe un termen cel mai scurt posibil de desemnare a altui membru.
4.16   Organele principale alePrezidiului în sînt:
      - Biroul,care se întruneşte în scopul soluţionării operative a chestiunilor de activitate zilnică a Asociaţiei între şedinţele Prezidiului şi are în componenţa sa: Preţedintele Federaţiei, secretarul general, Directorul sportiv. Hotărîrile adoptate de Birou se prezintă spre aprobare la Şedinţa Prezidiului;
      - Consiliul de antrenori în frunte cu antrenorul superior al Republicii Moldova la badminton;
      - Colegiul Republican al Prezidiului;
      - Comisia Rezervelor Olimpice;
      - Alte comisii care se creează în conformitate cu hotărîrea Conferinţei.
4.17 Conferinţa alege Secretarul General care:
      - ţine lucrătile de secretariat;
      - înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
      - intocmeşte procesele verbale ale Conferinţei şi  ale şedinţelor Prezidiului;
      - duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.
4.18 Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi preşedintele Prezidiului, ales de Conferinţă pe un termen de 4 ani, gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada  dintre şedinţele Prezidiului şi are următoarea competenţă:
      - convoacă şi prezidează şedinţele Prezidiului;
      - adoptă decizii pe orice gen ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusiva a altor organe;
      - reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
      - administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
      - organizează şi dirijează activitatea curenta a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigura îndiplinirii deciziilor, adoptate de către  Prezidiu;
      - face propuneri pentru angajarea şi concediarea personalului;
      - este responsabil pentru organizarea lucrului de secretariat;
      - asigură efectuarea evidenţei contabile şi statistice conform  ordinii stabilite de lege;
      - poarta respundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;
      - vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului unamitar şi de altă natură;
      - oferă autorităţilor puslice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
      -emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;
      - decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea  raţională a patrimoniului  Asociaţiei.
4.19 Preşedintele poate constitui  în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei,pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.
4.20 Funcţiile Preşedintelui sunt preluate de Vicepreşedintecare este ales şi revocat din funcţie de către Conferinţă la propunerea preşedintelui  federaţiei.
4.21 Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de Revizie, aleasă de Conferinţă pe un termen de 4 ani. Membri Comisiei de revizie nu pot fi şi membrii Prezidiului.
4.22 Comisia de Revizie:
      - analizează respectarea statutului  Asociaţiei, executarea deciziilor Conferinţei, Prezidiului  şi prezintă Conferinţei concluzii pe marginea acestora;
      - controlează oportunitatea şi legalitatea utilizări mijloacelor financiare ale Asociaţiei.
4.23 Comisia de Revizie are dreptul să ceară Prezidiului date privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei.
4.24 Comisia de Revizie efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Revizie poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.
4.25 Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Revizie sunt prezentate sub formă de dare de seamă Prezidiului şi Conferinţei.
                       5.  MEMBRII  ASOCIAŢIEI.  DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE LOR
5.1   Fondatorii Asociaţiei devin în deplin drept membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţeni străini, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei. Asociaţia nu respunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii  nu răspund pentru  obligaţiile Asociaţiei.
5.2   Candidatura  viitorului membru  al Asociaţiei, precum şi retragerea din rîndurile ei este discutată şi aprobată la şedinţa Prezidiului,în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoştinţa Conferinţei.
5.3   Membrii de onoare ai Federaţiei  pot  fi persoanele, care au adus o mare  contribuţie la dezvoltarea ei.  Pentru merite deosebite  Prezidiului poate conferi  titlul de membru  de onoare al Federaţiei sportivilor, antrenorilor, oamenilor de vază ai sportului, altor specialişti şi veterani ai badmintonului.
5.4   Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
      - dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a perticipa la toate proectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentînd sau nu  motivele respective;
      - membrii  Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului  Statut, hotărârile Conferinţei, Prezidiului, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de  membru la timp.
5.5   Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupînd din propria iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederele prezentului Statut, pot fi excluşi din rîndul membrilor Asociaţiei de către Prezidiu, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Conferinţei.
                      6. PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE
6.1   Patrimoniul  Asociaţiei să formează din:
      - cotizaţiile de membru: de aderare – 120 lei, anuale- 120 lei;
      - sponsorizării şi donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
      - subvenţii de stat, venituri obţinute de la hîrtiile de valoare, depuneri băneşti;
      - venituri realizate din activitatea economică proprie;
      - veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;
      - venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
      - alte surse neinterzise de lege.
6.2   Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
6.3   Donaţiile către Asociaţie  pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.
6.4   Întreg  patrimoniul Asociaţiei, precum şi benificiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.
6.5   Patrimoniul  transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.
                       7. TRANSPARENŢA   ACTIVITĂŢII  ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARA
7.1   Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiea în vigoare. La sfîrşit de an financiar, Preşedintele prezintă Prezidiului un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care urmează să fie confirmat de Comisia de revizie.
7.2   Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine;
      - expunerea  scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioadă de dare de seamă;
      - soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
      - venitul total al mijloacelorla fiecarei surse de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1 din prezentul statut;
      - cheltuielele pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de dare de seamă.
7.3   darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţaAdunării Generale( Conferinţa).
7.4   Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi după posibilităţi, se publica în presă.
7.5   Tuturor persoanelor fizice şi juridice se garantează accesul liber la parametrii financiari ai Asociaţiei.
                     8. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI
8.1   Prezentul Statut se aprobă de cître Conferinţa membrilor Asociaţiei.
8.2   Propunerile  membrilor Asociaţiei  vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Prezidiului, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţa a Conferinţei.
8.3   Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Conferinţei care este deliberativă cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutulei privind sediul Asociaţiei pot  fi modificate în bază deciziei  Prezidiului.
8.4   Modificările şi completările statului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.
                       9. FILIALELE ASOCIAŢIEI
9.1   Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociaţiei sunt filialele care realizează aceleaşi direcţii de activitate ale Asociaţiei.
9.2   Filialele se constituie după criteriul teritorial şi se organizează din numai puţin de 3 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Prezidiu.
9.3   Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Prezidiu. Preşedintele Filialei este numit de Prezidiu.
9.4   Preşedintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Prezidiu al asociaţiei.
                             10. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE
10.1   Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei Conferinţei adoptate în condiţiile stabilite de prezentul statut.
10.2   Reorganizarea Asociaţiei se efectuează , în condiţiile legii, prin fiziune ( contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea se produce efectiv numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.
10.3   Autodizolvarea poatr avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
10.4   Asociaţia poate fi licnidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate în cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.
10.5   Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi codul civil.
10.6   Prezidiul va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declansării lichidării Asociatiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.
10.7   Comisia  de lichidare dispune de drepturile şi  obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.
10.8   Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare în care se indică valoarea şi conponenţa activilor rămase, şi îl preuzintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
10.9   Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmit altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.
10.10   Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului asociaţiei.
10.11   Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate asociaţiei din culpa lor.